كتاب «فرهنگ‌نامه نماز» براي كودكان و نوجوانان منتشر شد


تاريخ انتشار:03/09/1393

كتاب «فرهنگ‌نامه نماز» براي گروه سني كودك و نوجوان با تأليف «ناصر نادري» از سوي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر شد.
عقيق: كتاب «فرهنگ‌نامه نماز» تأليف «ناصر نادري» دربردارنده 168 صفحه است كه نويسنده همه موضوعات مربوط به نماز را طبق حروف الفباي فارسي تنظيم و براي گروه سني كودك و نوجوان به نگارش درآورده است.
اين كتاب مي‌كوشد تا مخاطبان كودك و نوجوان را با استفاده از متن و تصوير، با «احكام»، «آداب»، «آثار» و «تاريخ نماز» با زباني ساده و روان آشنا سازد كه اين احكام بر اساس رساله توضيح‌المسائل امام خميني(ره) تدوين شده است، البته هر كس بايد علاوه بر مطالعه كتاب «فرهنگ‌نامه نماز» به رساله توضيح‌المسائل مرجع تقليد خود نيز مراجعه كند.

نماز خواندن زن و مرد در كنار هم، مطهرات، نماز جماعت، مأموم، قيام متصل به ركوع، قصد قربت، فريضه، عسر و حرج، قعود، غلط خواندن نماز، ضرار، طوفان، طهارت، هر شرعي و سنگ‌هاي معدني از بخش‌هاي كتاب «فرهنگ‌نامه نماز» به شمار مي‌روند.


در بخشي از اين كتاب درباره «سبك شمردن نماز» آمده است: در قرآن كريم آمده است: «واي بر نمازگزاران! آن نمازگزاراني كه نسبت به نماز خود، سهل‌انگاري و غافلند(ماعون 4 و 5)»؛ امام صادق(ع) در معني اين آيه فرمود: «سهل‌انگار آن كس كه بدون عذر، نماز را از اول وقتش تأخير بيندازد».