مشخصات كتاب


يك اسم و چند قصه: سنگ
موضوع:
داستانهاي تخيلي - مجموعه‌ها
پديدآورنده:
نويسنده:مجيد راستي
نويسنده:فروزنده خداجو
نويسنده:محمدرضا شمس‌
نويسنده:شكوه قاسم‌نيا
نويسنده:طاهره خردور
نويسنده:ناصر نادري
نويسنده:شراره وظيفه‌شناس
نويسنده:لاله جعفري
نويسنده:مهري ماهوتي
نويسنده:سوسن طاقديس
تصويرگر:عاطفه شفيعي‌راد
ناشر:

شهر قلم
چكه

32 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 3000 نسخه
978-964-2970-16-2
تاريخ نشر:07/10/90
گزيده متن كتاب

چکيده :
كتاب مصوّر حاضر، مجلّدي از مجموعة «يك اسم و چند قصّه» است كه با هدف نزديكي بيشتر به دنياي كودكان و تقويت مهارت خواندن براي گروه سنّي (ب) تدوين شده است. هر كتاب از اين مجموعه يك عنوان اصلي دارد كه در آن ده داستان از ده نويسنده به صورت بداهه، تخيلي و طنز‌آميز به نگارش در آمده است. اين مجموعه به داستان‌هاي كوتاهي با مضمون «سنگ» اختصاص يافته كه عنوان آن‌ها عبارتند از: آرزوهاي يك سنگ؛ سنگ عجيب؛ سنگ و گردو؛ سنگ سياه؛ سنگ غُرغُرو؛ مامان سنگي؛ ماهي سنگي؛ سنگ و سوراخ؛ سنگ شيشه‌شكن و گل سنگ. در داستان «آرزوهاي يك سنگ» آمده است: يك روز تكّه سنگ، جعبة آرزوهايش را برمي‌دارد و از آن يك آرزو بيرون مي‌آورد. تكّه سنگ به آرزويش مي‌رسد و كوه سنگي به تونل تبديل مي‌شود. امّا خيلي زود از سر و صداي ماشين‌ها خسته مي‌شود. و از جعبة آرزوها، يك آرزوي ديگر بيرون مي‌آورد. كوه سنگي تبديل به سنگ پا مي‌شود. امّا حوصله‌اش سر مي‌رود و آرزوي ديگري از جعبه بيرون مي‌آورد. در پايان سنگ ريزه‌اي در كنار رودخانه مي‌شود كه پسركي آن را به رودخانه مي‌اندازد تا به دريا برسد.


نظرات كاربران


اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: